Agenți economici

02 Proceduri vamale - Destinație finală

Incepând cu data de 1 mai 2016, la nivelul Uniunii Europene se aplică următoarele reglementări: 

- Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 al Comisiei; 
- Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 

Definiţie 
Regimul de destinație finală permite punerea în liberă circulație a mărfurilor cu scutire sau reducere de taxe datorită utilizării lor specifice.

Pentru utilizarea regimului de destinație finală este necesar să obţineţi o autorizaţie eliberată de către autoritatea vamală. 

Cine poate obţine autorizaţie? 
- persoanele stabilite în Comunitate; 
- se eliberează la cererea persoanei care se ocupă de îndeplinirea operaţiunilor de perfecţionare. 

Unde se depune cererea? 
- În situaţia în care cererea de autorizare constă într-o declaraţie vamală, autoritatea vamală competentă este biroul vamal. 
- În cazul în care cererea de autorizare se întocmeşte utilizând formularul prevăzut în anexa 12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei, autoritatea vamală competentă pentru a primi cererea este direcţia regională vamală. 
- În situaţia în care cererea de autorizare implică mai mult de un stat membru, autoritatea vamală competentă pentru a primi cererea este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală a Vămilor 

Decizia de autorizare 
- Când autorizarea regimului este solicitată conform modelului prevăzut în Anexa 12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei, autoritatea vamală competentă să ia o decizie emite autorizaţia, utilizând aplicaţia de gestiune electronică a regimurilor speciale. 
- Când autorizarea regimului este solicitată prin intermediul unei declaraţii vamale, conform art. 163 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, acordarea liberului de vamă pentru mărfurile declarate reprezintă autorizarea regimului solicitat 

Sunteţi obligat să respectaţi condiţiile de derulare ale regimului menţionate în autorizaţie.