Agenți economici

02 Proceduri vamale - Perfecţionarea activă

Începând cu data de 1 mai 2016, la nivelul Uniunii Europene se aplică următoarele reglementări: 

- Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 al Comisiei; 
- Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 

Regimul de perfecţionare activă permite folosirea pe teritoriul vamal al Uniunii, pentru a le supune uneia sau mai multor operaţiuni de prelucrare, a mărfurilor neunionale, fără ca aceste mărfuri să fie supuse: 

(a) taxelor la import; 
(b) altor taxe, conform altor dispoziţii relevante în vigoare; 
(c) măsurilor de politică comercială, în măsura în care acestea nu interzic introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii sau scoaterea lor din acesta. 

În autorizație se stabilesc: 
- rata de randament, fie dacă este cazul, modalitatea de determinare a acestei rate; 
- perioada în care regimul de perfecţionare activă trebuie descărcat. Perioada curge de la data la care mărfurile neunionale sunt plasate sub regim şi se determină ţinând seama de durata necesară realizării operaţiunilor de prelucrare şi descărcării regimului. 

Cererea de autorizare 
Pentru utilizarea regimului de perfecţionare activă este necesară obţinerea unei autorizaţii eliberată de către autorităţile vamale, pe baza unei cereri înaintate de către solicitant, conform art.211 din Codul Vamal al Uniunii. 

Cine poate obţine autorizaţie? 
Autorizaţia se acordă la cerere persoanelor care sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii, desfăşoară operaţiuni de prelucrare sau asigură desfăşurarea lor mărfurile sau asigură utilizarea acestora, şi oferă garanţiile necesare bunei derulări a operaţiunilor. 
Autorizaţia se acordă atunci când autorităţile vamale pot supraveghea şi monitoriza regimul fără a trebui să introducă măsuri administrative disproporţionate în raport cu nevoile economice în cauză. 

Sunteţi obligat să respectaţi condiţiile de derulare ale regimului menţionate în autorizaţie.

În cazuri justificate, autorizaţia de perfecţionare activă poate fi acordată și unei persoane stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii. 

Locul de depunere a unei cereri 

Cererea de autorizare a regimului de perfecționare activă se depune la autoritatea vamală competentă pentru locul în care este ţinută sau disponibilă contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului şi în care urmează să se desfăşoare cel puţin o parte din operaţiunile de perfecţionare, după cum urmează: 
• În situaţia în care o cerere de autorizare constă într-o declaraţie vamală, autoritatea vamală competentă este biroul vamal; 
• În cazul cererilor de autorizare întocmite utilizând formularul prevăzut în anexa 12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei, autoritatea vamală competentă pentru a primi cererea este direcţia regională vamală. 
• În situaţia în care se solicită o autorizaţie în care sunt implicate mai mult de un stat membru, autoritatea vamală competentă pentru a primi cererea este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală a Vămilor, str. Al. Ivasiuc, nr. 34-40, bl.5, sector 6, Bucureşti. 


Noutăți în privința regimului de perfecționare activă 

- Regimul de perfecționare activă în sistemul cu rambursare nu va mai exista; 
- Perfecționarea activă se unește cu transformarea sub control vamal; 
- Distrugerea sub control vamal presupune plasarea mărfurilor sub regimul de perfecționare activă; 
- În cazul regimului de perfecţionare activă nu mai este necesară verificarea condiţiei de reexport; 
- În cererea de autorizare se menționează metoda de calcul (art. 85 sau 86 alin (3) din UCC)