Agenți economici

02 Proceduri vamale - Perfecţionarea pasivă

Incepând cu data de 1 mai 2016, la nivelul Uniunii Europene se aplică următoarele reglementări: 

- Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 al Comisiei; 
- Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 

Definiţie 
Regimul de perfecţionare pasivă permite exportul temporar de mărfuri unionale în afara teritoriului vamal al Uniunii în vederea supunerii acestora la operaţiunile de prelucrare, iar produsele prelucrate rezultate din aceste operaţiuni pot fi puse în liberă circulaţie cu scutire totală sau parţială de taxe la import în baza unei cereri depuse de titularul autorizaţiei sau de orice altă persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii, cu condiţia ca aceasta să fi obţinut consimţământul titularului autorizaţiei şi ca toate condiţiile autorizaţiei să fie îndeplinite. 

Pentru utilizarea regimului de perfecţionare pasivă este necesar să obţineţi o autorizaţie eliberată de către autoritatea vamală. 

Cine poate obţine autorizaţie? 
- persoanele stabilite în Comunitate; 
- se eliberează la cererea persoanei care se ocupă de îndeplinirea operaţiunilor de perfecţionare. 

Unde se depune cererea? 
- În situaţia în care cererea de autorizare constă într-o declaraţie vamală, autoritatea vamală competentă este biroul vamal. 
- În cazul în care cererea de autorizare se întocmeşte utilizând formularul prevăzut în anexa 12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei, autoritatea vamală competentă pentru a primi cererea este direcţia regională vamală. 
- În situaţia în care cererea de autorizare implică mai mult de un stat membru, autoritatea vamală competentă pentru a primi cererea este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală a Vămilor 

Decizia de autorizare 
- Când autorizarea regimului este solicitată conform modelului prevăzut în Anexa 12 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei, autoritatea vamală competentă să ia o decizie emite autorizaţia, utilizând aplicaţia de gestiune electronică a regimurilor speciale. 
- Când autorizarea regimului este solicitată prin intermediul unei declaraţii vamale, conform art. 163 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, acordarea liberului de vamă pentru mărfurile declarate reprezintă autorizarea regimului solicitat 

Sunteţi obligat să respectaţi condiţiile de derulare ale regimului menţionate în autorizaţie.

Ce operaţiuni pot fi autorizate? 
- prelucrarea mărfurilor, inclusiv montajul, asamblarea sau adaptarea acestora la alte mărfuri; 
- transformarea mărfurilor; 
- distrugerea mărfurilor; 
- repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea şi punerea acestora la punct; 
- utilizarea mărfurilor care nu sunt incluse în produsele prelucrate, dar care permit sau facilitează obţinerea acestor produse, chiar în cazul în care ele dispar complet sau parţial în cursul perfecţionării (accesorii de producţie); 
- repararea, inclusiv sistemul de schimb standard menţionat la articolul 261 Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446; sau 
- perfecţionarea pasivă urmează unor operaţiuni de perfecţionare complementară în conformitate cu articolul 258 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446. 

În ce condiţii se eliberează autorizaţia? 
Pentru a obţine o autorizaţie de perfecţionare pasivă trebuie să prezentaţi autorităţii vamale un contract încheiat cu partenerul extern, fie o comandă sau corespondenţa purtată cu acesta, sau orice alt document din care să rezulte intenţia economică de a utiliza acest regim. 

Reguli speciale pentru reparare sau înlocuire 
1. Exonerare totală de drepturi de import, când operaţiunea de perfecţionare pasivă constă în repararea gratuită a mărfurilor unionale: 
- fie datorită unei obligaţii contractuale sau legale de garanţie, 
- fie datorită existenţei unui viciu de garanţie (de care nu s-a ţinut cont în momentul în care au fost puse în liberă circulaţie pentru prima oară). 
2. Exonerare parţială de drepturi de import - când operaţiunea de perfecţionare pasivă constă în repararea cu titlu oneros a mărfurilor unionale. Punerea în liberă circulaţie se face luând în considerare ca valoare în vamă o valoare egală cu costurile de reparare, cu condiţia ca aceste costuri să reprezinte singura plată efectuată de titularul autorizaţiei şi să nu fie influenţate de nici o legătură între titular şi comerciant.