Călători

13 Reglementari

REGULAMENTUL (U.E) NR. 952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei.

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

Regulamentul (CEE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri  de taxe vamale; 

Regulamentul Consiliului nr.1889/2005 pentru controlul numerarului la intrarea si iesirea din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial seria L nr.309/25.11.2005     - vezi si meniul 15 din Info Publice, submeniul 09 - Controlul numerarului, partitia 01 - Reglementare

Legea nr.261/2002 privind regimul metalelor şi pietrelor preţioase,cu modificarile şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.313/13.V.2002

H.G. nr. 544 din 2 iulie 2010 pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006.  

Ordin al ministrului finanţelor publice nr.1.975 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei , partea I nr.494/16.VII.2010.  

H.G. nr. 797 din 25 iulie 2007 pentru completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006 

Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 7541 din 6 august 2007 privind stabilirea formularului utilizat pentru declararea numerarului la frontieră şi a instrucţiunilor de completare şi utilizare a acestuia.

Ordinul Vicepresedintelui A.N.A.F. nr.2028/19.09.2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitarã, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.693/09.10.2012  (descarcã formular)

Ordinul președintelui ANAF nr. 1888/24.06.2016 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă.

 

Ordinul președintelui ANAF nr. 2554/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale